- "Op 1 januari 2012 treedt de Wet Herziening Gerechtelijk Kaart in werking. - Groenendaal & van Krijl - Gerechtsdeurwaarders

"Van ongeveer 55.000 mensen is bekend dat ze zijn vertrokken van hun oude adres, zonder dat hun nieuwe adres bekend is. Sommige mensen proberen daarmee schuldeisers en deurwaarders te ontlopen door hun nieuwe adres niet op te geven; per jaar gaat het om 15.000 personen met uitstaande rekeningen van in totaal zo'n 25 miljoen euro (schatting over 2010).

Nog dit jaar kan iedereen zijn gegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) op internet controleren en laten verbeteren. Ook komen er acties om mensen op te sporen die waarschijnlijk nog wel in Nederland zijn, maar waarvan niet bekend is waar. Gemeenten, de Belastingdienst en de uitkeringsinstantie UWV kunnen door het uitwisselen van hun gegevens de adressen van inwoners up to date krijgen."

 

Bron: Rijksoverheid.nl

"Het goed functioneren van de Rechtspraak draagt bij aan de toppositie die Nederland inneemt op de ranglijst van de meest concurrerende economieën ter wereld. Nederland steeg over het geheel gezien naar de vijfde plaats. Op het gebied van rechterlijke onafhankelijkheid doen alleen Nieuw-Zeeland en Finland het beter. Dat blijkt uit de recent verschenen nieuwste periodieke internationale concurrentie-index van het World Economic Forum. Deze onderzoeksclub vergeleek voor de rapportage 144 landen op tal van factoren, onder andere op het functioneren van de verschillende instituties van die samenlevingen. Andere aspecten zijn onder meer de aanwezige infrastructuur, de prestaties in het onderwijs, het functioneren van de arbeidsmarkt en het innovatief vermogen.

Diverse indicatoren hebben betrekking op het functioneren van de Rechtspraak. De al genoemde rechterlijke onafhankelijkheid is daarvan de belangrijkste. Daarnaast gaat het om de doelmatigheid van geschiloplossing (achtste plaats van 114 landen) en die van het opkomen tegen overheidsregulering (derde plaats), de bescherming van eigendomsrechten (negende plaats) en de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (vijfde plaats). ΓÇ£Je mag dus concluderen dat de Nederlandse Rechtspraak tot de top van de wereld behoortΓÇ¥, constateert een tevreden Frans van Dijk, directeur Strategie en Ontwikkeling van de Raad voor de rechtspraak.

Verklaring

Nederland stijgt voor het derde opeenvolgende jaar op de ranglijst van meest concurrerende economieën; vorig jaar stond Nederland nog op de zevende plaats. Wat de Rechtspraak betreft staat Nederland altijd hoog, maar de waardering is op alle punten verbeterd. Van Dijk wijst erop dat de verklaring hiervoor voor een deel in de eigen prestaties en voor een deel in de economische crisis gevonden moet worden. “Nederland scoort in absolute zin beter dan vorig jaar. Wat de Rechtspraak betreft stonden we bijvoorbeeld in 2011 op het onderdeel rechterlijke onafhankelijkheid op de zesde plaats, nu dus op de derde plaats. Maar je moet ook constateren dat over het geheel gezien andere landen meer last hebben van de economische crisis dan Nederland en daardoor op diverse gebieden minder presteren.”

Bron: www.rechtspraak.nl

"Op 1 januari 2012 treedt de Wet Herziening Gerechtelijk Kaart in werking.

De huidige gebiedsindeling van de gerechten bestaat sinds lange tijd: sinds 1877 kent Nederland vijf gerechtshoven, de negentien rechtbanken dateren van 1934. Op grond van de wet HGK wordt het aantal rechtbanken teruggebracht tot tien en het aantal gerechtshoven tot vier.

Nederlandgrens 04 153442

Naar aanleiding van de door de Eerste Kamer aanvaarde motie van PvdA-senator Beuving is een wetsvoorstel in voorbereiding dat bij aanvaarding door de Tweede Kamer en Eerste Kamer zal leiden tot het splitsen van de rechtbank Oost-Nederland in een rechtbank Gelderland en een rechtbank Overijssel.

Kwaliteit

De nieuwe gerechtelijke gebiedsindeling is nodig om ervoor te zorgen dat de Rechtspraak de kwaliteit op peil kan houden. Tijdens het plenaire debat in de Eerste Kamer op 3 juli gaf minister Opstelten van Veiligheid en Justitie nadrukkelijk aan dat de huidige kwaliteit van de Rechtspraak niet de aanleiding is voor het wetsvoorstel, want die opereert op hoog niveau. Wel kan de Rechtspraak in de toekomst dankzij de Wet HGK beter inspelen op de steeds hogere eisen die worden gesteld aan rechtspraak, hield Opstelten de senatoren voor. Door de schaalvergroting ontstaan er voor de gerechten meer mogelijkheden om zaken beter te organiseren. Rechtszaken kunnen sneller op zitting komen en beter worden verdeeld over meer personeel. Ook is er voldoende zaaksinstroom om kennis en ervaring te kunnen ontwikkelen en te behouden en zijn gerechten beter in staat fluctuaties in personeel of ziekte op te vangen. Verder krijgt de Rechtspraak door een grotere schaal meer ruimte om specialismen op te bouwen.

Toegankelijker

Een ander groot voordeel van de herziening van de gerechtelijke kaart is dat de Rechtspraak zichtbaarder en toegankelijker wordt voor de burger. Voorheen kon hij op veel locaties alleen terecht voor kantonaangelegenheden, straks kan hij in 32 zittingsplaatsen ook terecht voor andere, veelvoorkomende juridische problemen. Elke rechtbank, met uitzondering van de rechtbank Amsterdam, en elk gerechtshof krijgt verschillende zittingsplaatsen, die bij Algemene maatregel van bestuur worden aangewezen. Daarnaast kan de minister nog overige zittingsplaatsen aanwijzen, bijvoorbeeld voor de berechting van grootschalige zaken.

Oost-Nederland

Behalve de Wet HGK nam de Eerste Kamer dinsdag ook een motie van PvdA-senator Beuving met unanieme stemmen aan. De motie roept de regering op tot het langs de provinciegrenzen opsplitsen van de geplande rechtbank Oost-Nederland in twee rechtbanken: Overijssel, gevormd door de rechtbanken Almelo en Zwolle en Gelderland, gevormd door Arnhem en Zutphen. De minister van Veiligheid en Justitie heeft aangekondigd snel de hiertoe benodigde wetswijziging voor te bereiden en in procedure te brengen."

(bron: www.kbvg.nl en www.rechtspraak.nl)