- Actualiteiten - Groenendaal & van Krijl - Gerechtsdeurwaarders

Op 7 augustus 2013 heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over de wijze waarop een verzoekschrift tot echtscheiding is betekend. Ingevolge artikel 816 Rv. dient de verzoekende echtgenoot een afschrift van het verzoekschrift tot echtscheiding binnen veertien dagen na de indiening ervan ter griffie van de rechtbank te laten betekenen aan de andere echtgenoot. De betekening moet plaatsvinden aan de woonplaats van de andere echtgenoot.

Lees meer...

In een uitspraak van 17 september 2013 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld over de vraag of voor de verschuldigdheid door een consument van de forfaitaire vergoeding voor buitengerechtelijke kosten de verzending en ontvangst van de zogenaamde veertiendagenbrief van art. 6:96 lid 6 BW en het verstrijken van de in die brief aangeduide termijn volstaat, of dat daarvoor nodig is dat nadere incassohandelingen hebben plaatsgevonden.

Lees meer...

"Van ongeveer 55.000 mensen is bekend dat ze zijn vertrokken van hun oude adres, zonder dat hun nieuwe adres bekend is. Sommige mensen proberen daarmee schuldeisers en deurwaarders te ontlopen door hun nieuwe adres niet op te geven; per jaar gaat het om 15.000 personen met uitstaande rekeningen van in totaal zo'n 25 miljoen euro (schatting over 2010).

Nog dit jaar kan iedereen zijn gegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) op internet controleren en laten verbeteren. Ook komen er acties om mensen op te sporen die waarschijnlijk nog wel in Nederland zijn, maar waarvan niet bekend is waar. Gemeenten, de Belastingdienst en de uitkeringsinstantie UWV kunnen door het uitwisselen van hun gegevens de adressen van inwoners up to date krijgen."

Lees meer...

Naar aanleiding van het onlangs verschenen onderzoeksrapport 'Paritas Passé' heeft het lid Hamer (PvdA) een motie ingediend met het verzoek aan de regering zorg te dragen voor een centraal beslagregister.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld België kent Nederland geen centraal beslagregister. Hierdoor is het voor een schuldeiser vooraf niet mogelijk om zich - al dan niet via de gerechtsdeurwaarder - te laten inlichten over de verhaalspositie van een debiteur.

Lees meer...

Mensen met schulden komen door een opeenstapeling van beslagen steeds vaker terecht op een besteedbaar bedrag dat lager is dan in de wet is vastgelegd.

Dat blijkt uit het vandaag verschenen onderzoek Paritas Pass, uitgevoerd door onderzoekers van de Hogeschool Utrecht en de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Opeenstapeling van beslagen zorgt ook voor een toename van het aantal huishoudens met problematische schulden.

Lees meer...